image
hl1

ORGANIZACIJA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA

Oblici rada koji se realizuju u našoj ustanovi su jasle, vrtić i PPP. Program nege i vaspitno-obrazovnog rada za decu uzrasta od jedne do tri godine realizuje se u uzrasnim grupama – mlađa jaslena grupa koju pohađaju deca uzrasta od jedne do dve godine i starija jaslena grupa za decu od dve do tri godine. Za decu uzrasta od tri godine do uključivanja u program pripreme za školu rad se organizuje u grupama mešovitog sastava i u grupama dece istog uzrasta. U godini pred polazak u školu realizuje se pripremni predškolski program u celodnevnom trajanju.

Sadržaj programa

Cilj PPP-a je da se deci omogući okruženje u kojem će razvijati sve svoje potencijale, zadovoljiti svoja interesovanja, sticati znanja, iskustva, razvijati veštine i sticati navike potrebne za polazak u školu. Posebna pažnja poklanja se sredini za učenje i razvoj koja je prilagođena psihofizičkim osobinama deteta i usmerena na razvijanje telesnih, emocionalnih, socijalnih i saznajnih potencijala uz podsticanje komunikacionih veština potrebnih za nove oblike učenja.

Program vaspitanja i obrazovanja dece uzrasta od 3-5,5 godina realizuje se kroz model A Opštih osnova predškolskog programa. Osnovni vaspitno-obrazovni ciljevi su: – Sticanje pozitivne slike o sebi – Razvijanje poverenja u sebe i druge – Podsticanje samostalnosti, individualne odgovornosti i autentičnosti izraza i delovanja – Razvoj intelektualnih kapaciteta u skladu sa razvojnim potrebama, mogućnostima i interesovanjima – Razvoj socijalnih i moralnih vrednosti – Kultivisanje dečjih emocija i negovanje odnosa nenasilne komunikacije i tolerancije – Razvoj motornih sposobnosti i spretnosti – Podsticanje kreativnog izražavanja deteta – Razvijanje svesti o značaju zaštite i očuvanja prirodne i društvene sredine

Nega i vaspitanje dece uzrasta od jedne do tri godine realizuje se stvaranjem bezbedne i podsticajne vaspitne sredine u kojoj će dete sticati iskustvo po svom vaspitnom programu, otkrivajući sebe i svet koji ga okružuje. Rad se odvija kroz sistem aktivnosti i igara sa sadržajima koji podstiču sve aspekte razvoja dece ranog uzrasta – fizičko-senzorni, socio-emocionalni i saznajni razvoj.